หางานโคราช

KoratJob108.com ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน งานราชการ ลงประกาศขายสินค้า ฟรี

  • ศรันยา เกษียรพรมราช
  • 21 ม.ค 2559
  • 11,398
Advertisement
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอด
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (#กรุงเทพมหานคร)


รับสมัครวันที่ 18 ม.ค. - 21 ก.พ. 2559


ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการและพนักงานบริหารจัดการเครือข่าย รายละเอียด ดังนี้


1. พนักงานธุรการ สายงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ๓ ขั้น ๑ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- จบ ป.ตรี สาขาวิชาบริหาร/การเงิน/การบัญชี/การจัดการ/
คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, การสืบค้นข้อมูล
ทาง Internet และการพิมพ์สัมผัสเป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
- มีอุปนิสัยสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป มีใจรักในงานบริการ และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ
- มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี มีประวัติส่วนตัวดี
- มีสุขภาพดีไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ได้
- หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเข้ารับราชการทหารหรือเป็นทหารปลดประจำการ
- หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ/การเงิน/การบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


2. พนักงานบริหารจัดการเครือข่าย สายงานทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ๓ ขั้น ๑ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติ
- เพศชายหรือหญิง อายุ ๒๕ - ๓๕ ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
- มีความสามารถในการออกแบบ ดูแล และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลให้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอดและมูลนิธิธรรมิกชนฯ
- มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนตาบอดและมูลนิธิธรรมิกชนฯ
- มีความสามารถในการตรวจสอบ Performance และ Capacity ของระบบเครือข่าย ปริมาณการใช้งานวงจรเช่า การทำงานของอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความสามารถในการบริหารจัดการ ควบคุมดูแล ประสานงาน การใช้งานวงจรเช่ากับผู้ให้บริการวงจรเช่า
- มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบงานต่างๆ ที่ส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติการเครือข่าย
- มีความสามารถในการทำงาน Project ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้งานในระบบเครือข่าย
- มีความรู้ในการใช้งาน ออกแบบ ติดตั้งและดูแลอุปกรณ์ CISCO ROUTER SWITCH, ROUTER SWITCH และอื่นๆจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการใช้งาน Windows OS, Linux OS, MS Office : Word, Excel, Powerpoint และ Internet ได้ดี
- มีความสามารถในการควบคุมและสำรอง Configuration ของอุปกรณ์ Router, Switch
- มีความสามารถในการตรวจสอบ Audit trial หาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย
- มีความสามารถในการทำ WEB SITE , html, PHP, C Programming ได้
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
- มีอุปนิสัยสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไป มีใจรักในงานบริการ และมีเจตคติที่ดีต่อ
คนพิการ
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
- มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี มีประวัติส่วนตัวดี
- มีสุขภาพดีไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ได้
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นเข้ารับราชการทหารหรือเป็นทหารปลดประจำการ


เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร


๑. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๒. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๗. รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๒ รูป
๘. ใบ สด.๙ (ชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
๙. กรณีเคยทำ website, programming, database, graphic, video editor, animation ต้องนำตัวอย่างผลงานมาด้วย ถ้ามี


การรับสมัคร
๑. สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๒๑/๑๓ ซอยรามอินทรา ๓๔ แยก ๑๙ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๓-๖๖๕๑ โทรสาร ๐-๒๙๔๓-๖๖๕๒ ในวันและเวลาราชการ
๒. ดาวโหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.cfbtit.com กรอกข้อมูลในใบสมัครและรวบรวมหลักฐานส่งไปที่อีเมล info@cfbtit.com
Advertisement

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ : ศูนย์ประสานงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่ : เลขที่ ๒๑/๑๓ ซอยรามอินทรา ๓๔ แยก ๑๙ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
เบอร์โทร : ๐-๒๙๔๓-๖๖๕๑
Fax : ๐-๒๙๔๓-๖๖๕๒
E-mail : info@cfbtit.com

คำที่เกี่ยวข้อง

แสดงความเห็น

ใช้เวลาประมวลผล : 0.0659 วินาที