หางานโคราชศูนย์รวมเว็บที่ครบครัน ตอบโจทก์และตรงใจ

เว็บหางานโคราช คุณสามารถลงประกาศรับสมัครงานในโคราช ประกาศหางานโคราช ลงประกาศขายสินค้าของคนโคราช ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อนำเสนอทางเลือกที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพื่อชาวโคราช ที่สำคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • admin
  • 18 ก.ย 2565
  • 224
8

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 18 ตุลาคม 2565ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน 3 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว2. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์- สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว3. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้- สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์- สาขาวิชารัฐศาสตร์- สาขาวิชานิติศาสตร์- สาขาการเศรษฐศาสตร์- สาขาวิชาการบัญชี- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ- สาขาวิชาการจัดการและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน 7 อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้- สาขาวิชาการบัญชี- สาขาวิชาการตลาด- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ- สาขาการเงินการธนาคาร- สาขาวิชาการจัดการทั่วไปและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว6 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน 6 อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้- สาขาวิชาเครื่องกล- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ- สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล- สาขาวิชาช่างกลการเกษตรและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้ว7 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน 1 อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือ ตามที่ ก.พ. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ สำนักงาน ก.พ. แล้วการรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://job.customs.go.th 

เอกสารแนบ

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงความเห็น

หางานโคราช หางานโคราช ผู้หญิง หางานโคราช ไม่จํากัดวุฒิ หางานโคราช หยุดเสาร์ อาทิตย์ หางานโคราช บัญชี หางานโคราชขับรถ สมัครงานโรงงานโคราช หางานโคราช มีที่พัก หางานราชการ สมัครสอบราชการ เปิดสอบราชการ รับสมัครงานราชการ ใช้เวลาประมวลผล : 0.1138 วินาที