หางานโคราชศูนย์รวมที่ครบครัน

เว็บหางานโคราช คุณสามารถลงประกาศรับสมัครงานในโคราช ประกาศหางานโคราช ลงประกาศขายสินค้าของคนโคราช ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อนำเสนอทางเลือกที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพื่อชาวโคราช ที่สำคัญฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 • 16 มิ.ย 2564
 • 103

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงิน

เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนั้นยังมีข้อสงสัยว่า แผนกงานที่รับผิดชอบในการเงิน นั้นมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง และอยากศึกษาเอาไว้ก่อน เพื่อที่จะให้ เพื่อนๆที่กำลังจะศึกษา และไปสมัครงาน โดยหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบนั้นก็คือควบคุมภายในป้องกันการทุจริต และมีหน้าที่บริหารเงินสดได้ดี และมีการจัดเก็บหนี้ได้ทันเวลา ข้อมูลการเงินที่ดี ทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมนั้นเองค่ะ

หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกการเงิน

การเงิน

 • จะมีหน้าที่จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • จะมีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
 • จะมีหน้าที่บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
 • จะมีหน้าที่จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
 • จะมีหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
 • จะมีหน้าที่จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
 • จะมีหน้าที่ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
 • จะมีหน้าที่จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค
 • จะมีหน้าที่ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
 • จะมีหน้าที่จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ
 • จะมีหน้าที่ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ
 • จะมีหน้าที่จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

เงินสดย่อย

 • จะมีหน้าที่จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน
 • จะมีหน้าที่ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก
 • จะมีหน้าที่จัดเก็บใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยเข้าแฟ้มชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่าย
 • จะมีหน้าที่จัดทำเรื่องในการขอเบิกเงินสดย่อย / ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 • จะมีหน้าที่คำนวณเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือรับคืนเงินจากผู้ขอเบิก กรณีที่มีการขอเบิกทดรองจ่ายเงินสดย่อยล่วงหน้ากับการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
 • จะมีหน้าที่บันทึกรายการจ่ายเงินลงในสมุดเงินสดย่อย
 • จะมีหน้าที่จัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยทุก ๆ สัปดาห์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 • จะมีหน้าที่บันทึกรายการรับเช็คชดเชยเงินสดย่อยในสมุดเงินสดย่อย พร้อมนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารต่อไป
 • จะมีหน้าที่ตรวจนับเงินสดย่อย / ใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยพร้อมจัดทำงบกระทบยอดเงินสดย่อย

ภาพโดย  Werner Heiber  จาก  Pixabay 

หางานโคราช หางานโคราช ผู้หญิง หางานโคราช ไม่จํากัดวุฒิ หางานโคราช หยุดเสาร์ อาทิตย์ หางานโคราช บัญชี หางานโคราชขับรถ สมัครงานโรงงานโคราช หางานโคราช มีที่พัก หางานราชการ สมัครสอบราชการ เปิดสอบราชการ รับสมัครงานราชการ ใช้เวลาประมวลผล : 0.0132 วินาที